Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesAlgemeen
Algemene Voorwaarden KeukenKranen.be
Algemene Voorwaarden KeukenKranen.be
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Artikel 1 Definities :
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

-

KeukenKranen.be
h.o.d.n. Incantare BVBA

-

De website :
De website van KeukenKranen.be, en alle onderliggende pagina′s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige ′links′ naar andere websites.

-

Product :
Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen KeukenKranen.be en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

-

Klant :
Iedere natuurlijke persoon die met KeukenKranen.be handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).


Artikel 2 Algemeen :

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen KeukenKranen.be en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen :

1.

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle meubelen, zoals wc′s, baden, wastafels, douchecellen etc., geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, hoe ook genaamd, ook indien deze op de site wel bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

2.

KeukenKranen.be staat er voor in dat uitsluitend originele en nieuwe producten worden aangeboden. Replica′s en/of vervalsingen en/of verouderde producten worden dus uitdrukkelijk niet via de site aangeboden. Indien een product niet aan deze standaard voldoet wordt dit door KeukenKranen.be in iedere fase van de aankoop duidelijk aan de klant medegedeeld en/of kenbaar gemaakt.

3.

Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. KeukenKranen.be is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.

4.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage, en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

5.

KeukenKranen.be betracht uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. KeukenKranen.be staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Dit betekent dat KeukenKranen.be niet verantwoordelijk is voor kennelijke foutieve weergaven van prijzen van producten. Op het moment dat prijzen kennelijk foutief op de website getoond worden kan KeukenKranen.be niet gehouden worden om het product voor de op de website kennelijk foutief weergegeven prijs te moeten leveren. KeukenKranen.be zal de klant bij kennisneming van de fout hiervan direct op de hoogte stellen.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.


Artikel 4 Overeenkomst :

1.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en KeukenKranen.be de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

2.

Indien op verzoek van de klant door KeukenKranen.be een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en KeukenKranen.be de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.

3.

Bij bestellingen die de somma van € 5.000,00 te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag groot € 5.000,00, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis KeukenKranen.be een orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan de klant een door de klant voor accoord getekende orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden. Eerst na ontvangst door KeukenKranen.be van een door de klant voor accoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.

4.

Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.


Artikel 5 Levering :

1.

KeukenKranen.be zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. KeukenKranen.be is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.

2.

Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangete­kend schrijven te annuleren. De klant dient KeukenKranen.be echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
Tenzij sprake is van rechtstreekse levering, af magazijn, dat wil zeggen de klant haalt het producten en/of de producten zelf op, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres, waarbij KeukenKranen.be de wijze van verzending bepaalt. KeukenKranen.be brengt voor bestellingen € 10,00 verzend- en administratiekosten in rekening.


3.

Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden.

4.

KeukenKranen.be betracht de grootste zorg om leveringen compleet en tijdig te laten verlopen. Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijke nazorg om de (rest)-levering z.s.m. te voldoen.


Artikel 6 Retourzendingen:

1.

Alle artikelen zoals op de website aangeboden kunnen retour met uitzondering van sanitair artikelen. Wij verkopen zogenaamde bederfelijke artikelen, of produkten die van wege hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Onze produkten zijn onderhevige aan kleur/tint veranderingen en maatverschillen.
De te retourneren voorraadartikelen dienen binnen 14 werkdagen na levering in ons bezit te zijn. Daarna zijn retourzendingen/meldingen niet meer mogelijk! KeukenKranen.be brengt voor iedere retourzending € 20,00 administratiekosten in rekening, vermeerderd met 15 % van de factuurwaarde van de retour te zenden artikelen. In beginsel komen de transportkosten voor het retourzenden volledig voor rekening van de klant.

2.

Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant.

3.

Voorts behoeft KeukenKranen.be uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:

-

het product en/of de producten in de originele en onbeschadigde verpakking zitten

-

het product en/of de producten in originele staat zijn

-

het product en/of de producten niet gebruikt zijn geweest

-

het product en/of de producten schoon zijn

-

het product en/of de producten niet ingebouwd of gemonteerd zijn geweest

-

het product wordt verpakt en het bestelnummer duidelijk op de oververpakking vermeld wordt.

-

het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest, bijbehorende montagematerialen voorzover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.


Artikel 7 Garantie :

1.

Op de door KeukenKranen.be geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 2 jaren.

2.

Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als de tussen de klant en KeukenKranen.be overeengekomen garantietermijn.

3.

De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van KeukenKranen.be en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.

4.

De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van KeukenKranen.be, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.


Artikel 8, Reclames :

1.

De klant dient direct bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde direct te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.

2.

Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. Na afloop van deze periode zal KeukenKranen.be derhalve nimmer produkten retour nemen, ook niet indien de produkten niet conform de orderbevestiging geleverd blijken te zijn en met name niet indien de produkten niet meer aan de eisen in artikel 6.3 van de algemene voorwaarden blijken te voldoen.

3.

Reclames over beschadigingen op of aan het produkt zijn slechts ontvankelijk indien het product en/of de producten niet ingebouwd is en/of zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest.

4.

In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.

5.

Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.


Artikel 9, Aansprakelijkheid :

1.

Indien het door KeukenKranen.be geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal een bedrag groot 2 maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

2.

Nimmer is KeukenKranen.be aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).

3.

Evenmin is KeukenKranen.be aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.


Artikel 10, Overmacht :

1.

KeukenKranen.be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien KeukenKranen.be daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop KeukenKranen.be geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van KeukenKranen.be daaronder begrepen.

2.

KeukenKranen.be komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat KeukenKranen.be haar verplichtingen had moeten nakomen.

3.

Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.


Artikel 11, Betaling :

1.

Levering geschiedt uitsluitend tegen betaling direct voorafgaand aan de feitelijke levering. Voor de duidelijkheid: het is niet mogelijk om contant te betalen aan de transporteur.

2.

Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van KeukenKranen.be, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld, met toepassing van artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden, en is de klant de wettelijke rente verschuldigd vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.

3.

Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag binnen de normale werktijden binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is KeukenKranen.be gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Alsdan is de klant verschuldigd aan KeukenKranen.be, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.

4.

Indien U een bestelling langer dan 3 maanden op afroep wilt plaatsen, vragen wij een aanbetaling van 25% van de koopsom van de bestelling.


Artikel 12, Geschillen :

1.

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van KeukenKranen.be, tenzij de kantonrechter bevoegd is. KeukenKranen.be staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.

2.

Op elke overeenkomst tussen KeukenKranen.be en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Was dit een antwoord op uw vraag?